Báo cáo lợi nhuận là báo cáo thống kê được lợi nhuận trên từng hợp đồng bán ra . Để biết hợp đồng có ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng

Ý nghĩa các chỉ số: ( Không quan tâm đến trạng thái hợp đồng có tính toán công nợ hay không )

 • Mã HĐ: Mã hợp đồng
 • Tên HĐ: Tên hợp đồng
 • Chủ sở hữu: Chủ sở hữu hợp đồng
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hợp đồng
 • Trạng thái: Trạng thái hợp đồng
 • Loại HĐ: Loại hợp đồng
 • Ghi chú: Ghi chú hợp đồng
 • Tên KH: Tên khách hàng
 • Email: Email khách hàng
 • Số ĐT: Điện thoại khách hàng
 • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp của hợp đồng mua vào gắn với hợp đồng bán ra
 • Giá trị HĐ bán ra: Giá trị hợp đồng bán ra
 • Thanh toán: Tổng thanh toán ở trạng thái đã xác nhận có ngày thanh toán trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Giá trị HĐ mua vào: Giá trị hợp đồng mua vào
 • Tiền hàng:  Số lượng * đơn giá – Chiết khấu
 • Chi phí: Tổng khoản chi trong hợp đồng bán ra có ngày chi trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Giá vốn: Giá vốn hàng hóa * số lượng
 • Lãi lỗ hiện tại: Khoản chi – Giá trị hợp đồng – Chiết khấu – giá vốn * số lượng – thuế
 • Tỷ lệ lãi lỗ hiện tại (%) :  A1/ khoản chi + chiết khấu + giá vốn * số lượng + thuế
 • Lãi lỗ : Giá trị hợp đồng – Khoản chi – Chiết khấu – giá vốn * số lượng – thuế
 • Tỷ lệ lãi lỗ(%):Khoản chi + chiết khấu + giá vốn * số lượng + thuế

Các bước xuất báo cáo:

Bước 1: Vào module Lợi nhuận

Bước 2: Chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây cho phép xuất báo cáo theo các tiêu chí:

 • Loại hợp đồng
 • Phòng ban
 • Nhân viên
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian
 • Phương thức tính
 • Lãi lỗ trong hợp đồng

Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra theo định dạng pdf như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.