Báo cáo chi tiết thanh toán theo nhân viên là thống kê các thanh toán của nhân viên phát sinh thanh toán trong khoảng thời gian lựa chọn, được gộp nhóm theo từng nhân viên. Mục đích để tính doanh số cho nhân viên.

Mỗi nhân viên sẽ được hưởng số % doanh số tương ứng trong mỗi hàng hóa trong hợp đồng căn cứ vào số tiền khách hành thanh toán cho hợp đồng đó là bao nhiêu.

Ví dụ: Hợp đồng HD0001 có hàng hóa A bán với giá 10.000.000, nhân viên sale sẽ được doanh số 10% hàng hóa đó là 1.000.000 nếu KH thanh toán đủ 10.000.000. Tùy theo số tiền KH thanh toán để tính % doanh số cho nhân viên

Báo cáo có thể lọc theo 2 điều kiện AND và OR:

  • Ngày thanh toán hoặc Nhân viên phát sinh thanh toán
  • Ngày thanh toán và Nhân viên phát sinh thanh toán

Doanh số được tính theo hàng hóa trong hợp đồng:

Màn hình báo cáo: