Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa các chỉ số:

  • Khách hàng tiềm năng: Khách hàng trong hệ thống
  • Giao dịch –  Trao đổi: Số khách hàng được giao dịch
  • Gửi báo giá: Số khách hàng được gửi báo giá
  • Cơ hội: Số cơ hội bán hàng phát sinh
  • Mua hàng: Số khách hàng mua hàng
  • Tỷ lệ chuyển đổi được tính theo khách hàng tiềm năng
  • Tỷ lệ chuyển đổi từng khâu là tỷ lệ được tính từ khâu trước đến khâu sau trong tiến trình bán hàng

Để xuất được báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Tính năng chuyển đổi mua hàng theo tiến trình

  • Bước 2: Màn hình xuất hiện như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nhân viên : có thể chọn hoặc không

+ Thời gian: Bắt buộc chọn

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.