Ý nghĩa các chỉ số:

  • Ngày nhập hàng: Ngày nhập hàng đầu tiên trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Tên hàng: Tên sản phẩm
  • Kho hàng: Kho hàng nhập đầu tiên trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • ĐVT: Đơn vị sản phẩm
  • Số lượng: Tổng số lượng sản phẩm

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Báo cáo Tổng hợp xuất nhập theo nhà cung cấp và khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng có thể chọn tất cả các trường hoặc chỉ chọn trường bắt buộc là Thời gian

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.