Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng là báo cáo đánh giá quá trình mua hàng của khách hàng, tính số lần mua hàng, doanh thu thu được của quá trình bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng. Đánh giá doanh thu và tỉ lệ khách hàng quay lại mua hàng tiếp.Thông qua báo cáo này người dùng có thể biết được hiệu quả bán hàng của mình trong thời gian đó.

Ý nghĩa các chỉ số:

 • Khách hàng tiềm năng: Số Khách hàng trong hệ thống
 • Số khách hàng mua: Số lượng khách hàng phát sinh hợp đồng có trạng thái có tính toán công nợ trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Tỷ lệ chuyển đổi: số lượng khách hàng mua/ khách hàng tiềm năng
 • Tổng số lần mua: Số hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ trong khoảng thời gian tìm kiếm ( 1 khách hàng có thể có nhiều hợp đồng)
 • Số lần mua trung bình: Tổng số lần mua/ Số khách hàng mua
 • Doanh thu: Tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Doanh số mua/ Lần: Doanh thu/Tổng số lần mua
 • Khách hàng mới: Khách hàng mua lần đầu trong hệ thống
 • Khách hàng quay lại: Khách hàng có số lần mua lớn hơn 1
 • Tỷ lệ KH quay lại/ KH mua: Tỷ lệ KH quay lại / KH mua

Các bước để xuất báo cáo:

 • Bước 1: Người dùng vào chức năng Báo cáo Phân tích các yếu tố mua hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bước 2: Người dùng chọn Thời gian và định dạng file xuất báo cáo mong muốn

 

 

 

 

 

 

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.