Báo cáo kết quả kinh doanh cho người quản lý biết được doanh thu mới, doanh thu quay lại trong khoảng thời gian tìm kiếm, và những chi phí phát sinh được chia theo loại chi phí tương ứng là bao nhiêu

Ý nghĩa các chỉ số: ( số tiền là dựa vào thanh toán ở trạng thái đã xác nhận)

  • Doanh thu mới: Là tổng thanh toán lần đầu đã xác nhận của khách hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Doanh thu quay lại: Là tổng thanh toán tính từ thanh toán lần thứ 2 của khách hàng ở trạng thái xác nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm, thanh toán lần đầu có thế nằm  trong hoặc ngoài khoảng xuất báo cáo

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Báo cáo kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Người dùng chọn Thời gian và loại định dạng báo cáo cần xuất.

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng người dùng muốn xuất ra.