Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó.

Để xuất báo cáo thực hiện các bước sau:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình

Bước 2: Nhập khoảng thời gian , chọn nhân viên (nếu cần)

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.