Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo có ý nghĩa đánh giá sử dụng từng sản phẩm của khách hàng đã mua trong khoảng thời gian đã chọn (Khoảng thời gian đã chọn là ngày bắt đầu của hợp đồng)

Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo liệt kê các khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian đã chọn.

Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo các khách hàng được nhóm lại theo trạng thái sử dụng hàng hóa đã mua của khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào báo cáo > khách hàng > mức độ hài lòng theo sản phẩm

  • Bước 2 : Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn ( vì đây là trường bắt buộc )

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn:

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.