Báo cáo tiến độ thanh toán là

Ý nghĩa các chỉ số : ( Không quan tâm đến trạng thái công nợ của hợp đồng )

  • Số hợp đồng : Số hợp đồng
  • Mốc : Mốc tiến độ thanh toán
  • Hạn thanh toán : Mốc thời gian thanh toán
  • Thanh toán % : % cần thanh toán
  • Phải thanh toán : Giá trị hợp đồng * % thanh toán
  • Nợ : Phải thanh toán – Thanh toán gắn với tiến độ thanh toán
  • Số ngày chậm : Ngày hiện tại – Ngày phải thanh toán
  • Tỉ lệ lãi suất/năm : Tỉ lễ lãi suát / năm điền khi thêm mới tiến độ thanh toán
  • Tiền lãi suất :  Số ngày chậm *Phải thanh toán * Tỉ lệ lãi suất/ năm

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

Bước 1: Vào module Báo cáo > Công nợ > Tiến độ thanh toán

Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn  nhân viên thanh toán, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.