Báo cáo tình trạng khách hàng là báo cáo tỉ lệ số hợp đồng phát sinh/khách hàng của một loại khách hàng trong một khoảng thời gian. Thông qua báo cáo trực quan đó, người dùng có  một chiến lược để tập trung phát triển nhóm khách hàng tiềm năng.