Báo cáo tình trạng khách hàng là báo cáo tỉ lệ số hợp đồng phát sinh/khách hàng của một loại khách hàng trong một khoảng thời gian. Thông qua báo cáo trực quan đó, người dùng có  một chiến lược để tập trung phát triển nhóm khách hàng tiềm năng.

Báo cáo tình trạng khách hàng Là báo cáo về khách hàng theo nhóm loại khách hàng đã được tạo trong khoảng thời gian đã chọn và số hợp đồng của khách hàng đó, tỷ lệ số hợp đồng/ số khách hàng đó

Cột tỷ lệ trong báo cáo tình trạng khách hàng là tỉ lệ số khách hàng thuộc một nhóm khách hàng được tạo ra trong khoảng thời gian đã chọn chia cho tổng số khách hàng thuộc thuộc loại khách hàng cha được tạo ra trong khoảng thời gian đó

Cột tỷ lệ HĐ/KH trong báo cáo tình trạng khách hàng là cột số hợp đồng chia cột số lượng khách hàng tương ứng