Báo cáo tổng hợp công việc theo nhóm khách hàng cho biết số công việc của nhân viên gắn với khách hàng và phòng ban của nhân viên đó

Ý nghĩa các tiêu chí :

 • Loại giao dịch : Loại giao dịch
 • Nhóm khách hàng : Nhóm khách hàng
 • Admin : Admin
 • Công Ty : Phòng ban của nhân viên admin
 • Tất cả : Tất cả

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau :

 • Bước 1 : Vào chức năng báo cáo chi tiết công việc

 • Bước 2 : Tại giao diện chính người dùng có thể chọn loại giao dịch, phòng ban hoặc báo cáo cho, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn ( vì đây là trường bắt buộc )

 • Bước 3: Có ba hình thức xuất báo cáo :

 • Xem báo cáo sẽ hiển thị ra báo cáo trong khoảng thời gian nhân viên được chọn.
 • Tháng trước sẽ hiển thị ra báo cáo của tháng trước.
 • Tháng sau sẽ hiển thị ra báo cáo của tháng sau.

Báo cáo được hiển thị đúng theo người dùng muốn xem .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.