Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng được thống kê dựa trên các loại mặt hàng có trong hợp đồng bán ra đã được tạo và hợp đồng này ở trạng thái có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng có ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng.

Ý nghĩa của các cột:

  • Mã hàng: Mã sản phẩm
  • Tên hàng: Tên sản phẩm
  • Số lượng bán: Tổng số lượng mặt hàng trong các hợp đồng có tính toán công nợ
  • Trả lại: Tổng ( đơn giá * số lượng hàng hóa trả lại ) trong thời gian tìm kiếm của phiếu trả hàng ở trạng thái xác nhận
  • Doanh thu : Tổng (Số lương * đơn giá + tiền thuế – tiền chiết khấu ) của hợp đồng có tính toán công nợ có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm – Trả lại

Để xem được báo cáo này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo.

Có 2 tiêu chí để xuất báo cáo này là Khoảng thời gian và Loại hàng hóa. Trong đó khoảng thời gian để xuất báo cáo là bắt buộc nhập.

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Có 3 định dạng xuất báo cáo:

  • Pdf: Nhấn nút Xuất pdf để xuất báo cáo theo định dạng này
  • Excel: Nhấn nút Xuất excel để xuất báo theo định dạng này
  • Html: Nhấn nút Xuất html để xuất báo cáo theo định dạng này

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.