Trường trong web form : Đó là các trường mà người dùng khi thêm mới form sẽ tích chọn để hiển thị trên màn hình giao diện của form.

Trường “Họ tên” : Họ tên của người liên hệ của khách hàng.

Trường “Sốđiện thoại” : Số điện thoại của người liên hệ.

Trường “Email” : Email của người liên hệ.

Trường “Công ty” : Tên khách hàng.

Trường “Chức vụ” : Chức vụ của liên hệ

Trường “Loại khách hàng” : Loại khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.