Báo cáo chi tiết công nợ theo  nhà cung cấp là báo cáo chi tiết công nợ của nhà cung cấp trong các hợp đồng mua vào  ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Báo cáo > Công nợ > Chi tiết công nợ theo nhà cung cấp.

  • Bước 2: Chọn thông tin mà người dùng muốn xuất báo cáo như loại nhà cung cấp , nhà cung cấp tại đây trường thời gian bắt buộc phải chọn(đây là trường bắt buộc).
  • Bước 3: Người dùng chọn dạng báo cáo muốn xuất

Báo cáo được xuất ra đúng theo định dạng mang muốn.

Dưới đây là báo cáo xuất dạng PDF:

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.