Mỗi một khách hàng thuộc một chủ sở hữu, chỉ có chủ sở hữu mới có thể nhìn thấy đầy đủ thông tin như giao dịch, báo cáo , cơ hội hợp đồng … liên quan đến khách hàng. Vậy làm sao để các nhân viên khác cũng có thể nhìn thấy được các thông tin nói trên, thì tính năng chia sẻ nhân viên sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

1. Chia sẻ một hoặc nhiều khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tích vào các khách hàng cần chia sẻ > chọn Chia sẻ khách hàng

– Bước 3: Người dùng có thể chọn chia sẻ cho toàn bộ nhân viên của một hay nhiều phòng ban hoặc nhân viên

– Bước 4: Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chia sẻ cho một nhân viên hoặc phòng ban > Copy, nhiều nhân viên hoặc nhiều phòng ban >  Copy all

– Bước 5:  Tích vào ô tương ứng với những thông tin cần chia sẻ cho những nhân viên muốn chia sẻ

– Bước 6: Tại mục tùy chọn có thể lựa chọn 1 trong các chức năng thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ

Cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

  • Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C
  • Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C
  • Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào

2. Chia sẻ một khách hàng

– Bước 1: Tại màn hình danh sách khách hàng > chọn vào chi tiết khách hàng cần chia sẻ

– Bước 2: Chọn biểu tượng (…) > Chia sẻ khách hàng

Các bước tiếp theo tương tự mục 1

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.