Chuyển chủ sở hữu: Khách hàng A thuộc chủ sở hữu của nhân viên B. Nếu nhân viên B không có khả năng chăm sóc khách hàng A được hoặc nhân viên B nghỉ việc thì tính năng này sẽ giúp người dùng chuyển  khách hàng A cho nhân viên C để nhân viên C chăm sóc.

1. Chuyển chủ sở hữu một hoặc nhiều khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tích vào các khách hàng cần chuyển chủ sở hữu > chọn Chuyển chủ sở hữu

– Bước 3: Người dùng có thể chọn chuyển chủ sở hữu cho toàn bộ nhân viên của một hay nhiều phòng ban hoặc nhân viên

– Bước 4: Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chuyển chủ sở hữu, trong trường hợp muốn chuyển cho một nhân viên hoặc phòng ban > Copy, nhiều nhân viên hoặc nhiều phòng ban >  Copy all

– Bước 5:  Tích vào ô tương ứng với những thông tin cần chuyển cho những nhân viên muốn chuyển chủ sở hữu > Cập nhật

  • Chia đều số lượng khách hàng: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì tích chọn ô tương ứng với Chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng sẽ được chia đều cho nhân viên từ trên xuống dưới
  • Chuyển giao dịch (chưa thực hiện, đang thực hiện): Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các giao dịch chưa thực hiện và đang thực hiện
  • Chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các giao dịch trước đây của khách hàng đã chọn
  • Chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các hợp đồng bán ra trước đây của khách hàng đã chọn
  • Chia sẻ toàn bộ báo giá cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các báo giá trước đây của khách hàng đã chọn
  • Chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các cơ hội trước đây của khách hàng đã chọn
  • Chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các đơn hàng trước đây của khách hàng đã chọn

2. Chuyển chủ sở hữu một khách hàng

– Bước 1: Tại màn hình danh sách khách hàng > chọn vào chi tiết khách hàng cần chuyển chủ sở hữu

– Bước 2: Chọn biểu tượng (…) > Chuyển chủ sở hữu

Các bước tiếp theo tương tự mục 1.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.