Tính năng phân cấp khách hàng cho phép người dùng chia tệp khách hàng của mình thành nhiều cấp độ khác nhau để áp dụng những chính sách ưu đãi, chiết khấu khác nhau của doanh nghiệp.

Trước hết, người dùng cần thiết lập các cấp độ cho khách hàng tại Phân cấp khách hàng. Khách hàng có thể được phân cấp tự động hoặc chủ động.

Sau khi chuyển đến module Khách hàng từ menu, người dùng lựa chọn cấp độ khách hàng (Hình 1)

Nếu chọn Cấp độ, danh mục khách hàng ở mọi cấp độ sẽ hiển thị.

Hình 1

Chọn cấp độ khách hàng cụ thể sẽ hiển thị danh mục những khách hàng thuộc cấp độ đó (Hình 2)

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.