Để phân cấp được khách hàng ra nhiều loại và có được các mức độ ưu tiên khác nhau. Thì người dùng cần phải sử dụng tới tính năng phân cấp khách hàng.

1.Thiết lập Phân cấp khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Phân cấp khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình Phân cấp khách hàng > chọn biểu tượng sửa tại Loại phân cấp > chọn phân cấp theo Doanh thu hoặc theo Thanh toán

  • Doanh thu: Khi khách hàng phát sinh hợp đồng có tính toán công nợ đạt đủ điều kiện thiết lập mà không cần phải thanh toán
  • Thanh toán: Dựa trên các phiếu thanh toán của khách hàng

 

 

 

– Bước 3: Bật tắt trạng thái cập nhật tự động.

Trạng thái tự động : On thì khách hàng đạt đủ điều kiện phân cấp sẽ tự động được cập nhật phân cấp tương ứng

Trạng thái tự động: Off thì khách hàng có đạt đủ điều kiện phân cấp cũng không tự động cập nhật phân cấp tiếp theo

2. Thêm mới phân cấp khách hàng

– Bước 1: Tại màn hình Phân cấp khách hàng > chọn Thêm mới

– Bước 2: Tại loại phân cấp chọn Doanh thu  thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng có thể nhập 1 trong 2 tiêu chí là mốc tiền hoặc số lượng hợp đồng. 

– Bước 3: Nếu chọn loại phân cấp là Thanh toán thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng nhập mốc tiền tối thiểu cần đạt để được chiết khấu của phân cấp đó.

Lưu ý: Mốc tiền là tổng của toàn bộ hợp đồng

– Bước 4: Khi nhập đầy đủ thông tin vào màn hình thêm mới > Lưu

– Bước 5: Hiển thị Pop-up Xác nhận

  • Nếu muốn cập nhật tất cả hàng hóa trước đó theo chiết khẩu mới thì Click vào button Cập nhật cho toàn bộ hàng hóa
  • Nếu không muốn cập nhật tất các hàng hóa theo triết khẩu mới  thì click button không cập nhật hàng hóa.

3. Sửa phân cấp khách hàng

– Bước 1 : Tại màn hình danh sách Phân cấp khách hàng > chọn vào chi tiết phân cấp khách hàng muốn sửa

– Bước 2: Màn hình Chi tiết phân cấp khách hàng > chọn Sửa

– Bước 3: Tại màn hình chỉnh sửa Phân cấp khách hàng, người dùng thay đổi thông tin > Cập nhật

3. Xóa phân cấp khách hàng

– Bước 1 : Tại màn hình danh sách Phân cấp khách hàng > chọn vào Chi tiết phân cấp khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình Chi tiết phân cấp khách hàng > Chọn sửa

– Bước 3: Chọn Xóa > Xác nhận xóa Phân cấp khách hàng

 Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.