Để phân cấp được khách hàng ra nhiều loại và có được các mức độ ưu tiên khác nhau. Thì người dùng cần phải sử dụng tới tính năng phân cấp khách hàng. 

Các bước để vào phân cấp khách hàng như sau:

 • Bước 1: Vào chức năng khách hàng -> Chọn Tính năng phân cấp khách hàng. 

 • Bước 2: Tích vào    để chỉnh sửa loại phân cấp theo doanh thu hoặc thanh toán -> Click button Cập nhật.

Doanh thu: Khi khách hàng phát sinh hợp đồng có tính toán công nợ đạt đủ điều kiện thiết lập mà không cần phải thanh toán

Thanh toán: dựa trên các phiếu thanh toán của khách hàng.

 • Bước 3: Bật tắt trạng thái cập nhật tự động.

Trạng thái tự động : On thì khách hàng đạt đủ điều kiện phân cấp sẽ tự động được cập nhật phân cấp tương ứng

Trạng thái tự động: Off thì khách hàng có đạt đủ điều kiện phân cấp cũng không tự động cập nhật

1. Thêm mới phân cấp khách hàng

 • Bước 1: Click button thêm mới tại màn hình phân cấp khách hàng. 

 • Bước 2: Tại loại phân cấp chọn doanh thu  thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng có thể nhập 1 trong 2 tiêu chí là mốc tiền hoặc số lượng hợp đồng. 

 • Bước 3: Nếu chọn loại phân cấp là thanh toán thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng nhập mốc tiền tối thiểu cần đạt để được chiết khấu của phân cấp đó.

 • Bước 4: Khi nhập đầy đủ thông tin vào màn hình thêm mới -> Click button lưu. Phân cấp khách hàng vừa rồi sẽ được hiển thị trong danh sách phân cấp. 

 • Bước 5:  Khi click vào button lưu hiển thị xác nhận.

 • Bước 6: Nếu muốn cập nhật tất cả hàng hóa trước đó theo chiết khẩu mới thì Click vào button Cập nhật cho toàn bộ hàng hóa.

 • Bước 7: Nếu không muốn cập nhật tất các hàng hóa theo triết khẩu mới  thì click button không cập nhật hàng hóa.

 Phân cấp vừa rồi mới thêm sẽ hiển thị trong danh sách phân cấp.

2. Sửa phân cấp khách hàng

Để sửa phân cấp khách hàng người dùng thao tác như sau:

 • Bước 1: Khách hàng – Phân cấp khách hàng – Nhấn vào tên phân cấp khách hàng muốn sửa

 • Bước 2: Màn hình ” Chi tiết phân cấp khách hàng hiển thị ” – Nhấn sửa

 • Bước 3: Thay đổi thông tin cần sửa – Nhấn cập nhật để lưu thông tin, nhấn trở về để quay lại màn hình chi tiết và không lưu thông tin thay đổi

3. Xóa phân cấp khách hàng

 • Bước 1: Khách hàng – Phân cấp khách hàng – Nhấn vào tên phân cấp khách hàng muốn sửa
 • Bước 2: Màn hình ” Chi tiết phân cấp khách hàng hiển thị ” – Nhấn sửa
 • Bước 3: Nhấn xóa

 

 Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.