Chuyển giao dịch là tính năng cho phép người dùng chuyển giao dịch cho nhân viên khác khi chủ sở hữu ban đầu của giao dịch đó không thể tiếp tục thực hiện giao dịch này. Tại module giao dịch, người dùng có thể chuyển một hay nhiều giao dịch.

1. Chuyển 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn giao dịch muốn chuyển

Bước 3: Nhấn nút Thêm người giao dịch

Bước 4: Chọn nhân viên muốn chuyển giao dịch tới

Bước 5: Nhấn nút Thêm người giao dịch

2. Chuyển nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn các ô tương ứng với các giao dịch muốn chuyển

Bước 3: Nhấn nút Chuyển giao dịch

Bước 4: Chọn nhân viên muốn chuyển giao dịch

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.