Khách hàng 1, khách hàng 2, khách hàng 3 …. cùng thuộc một nhóm khách hàng. Để thêm nhóm khách hàng, bỏ nhóm khách hàng, chuyển nhóm khách hàng của từng khách hàng sẽ mất nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần gây nhàn chán, tính năng chuyển nhóm khách hàng sẽ giúp khách hàng khắc phục được tình trạng này

  • Chuyển nhóm khách hàng

Do có sự nhầm lẫn của nhân viên hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2 …. thuộc nhóm khách hàng miền bắc nhưng hiện tại trên phần mềm các khách hàng đó thuộc nhóm khách hàng miền nam. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của từng khách hàng mất quá nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần chuyển nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Chuyển nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn chuyển sang – Nhấn cập nhật

  • Thêm nhóm khách hàng

Khách hàng 1 thuộc nhóm miền bắc và  độ tuổi khách hàng: 20-30, nhưng do lý do khách hàng trên phần mềm khách hàng 1 chỉ thuộc nhóm miền bắc, để thêm được nhóm độ tuổi khách hàng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần thêm nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Thêm mới – Tích vào nhóm khách hàng muốn thêm – Nhấn cập nhật

  • Bỏ nhóm khách hàng

Do sự nhầm lẫn của khách hàng hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2… đều thuộc nhóm miền bắc và nhóm miền nam. Trên thực tế khách hàng 1, khách hàng 2 … chỉ thuộc nhóm miền bắc. Để chỉnh sửa lại cho đúng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần bỏ nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Bỏ nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn bỏ – Nhấn cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.