Bước 1: Truy vào link https:///crmviet.net -> Nhấn vào nút “Đăng kí”  – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Khi nhấn nút Đăng kí sẽ hiển thị ra form “Đăng kí CRMVIET” -> Nhập đầy đủ thông tin các trường-> Nhấn nút “Đăng kí”   –  Hình 2

Lưu ý: “Mật khẩu” phải là 8 kí tự trở nên và không có khoảng trắng. Ví dụ “12345678”

 

Hình 2

Bước 3: Khi nhấn nút Đăng kí hiển thị ra màn hình “Đăng nhập” và hiển thị thông báo “Xác thực email trước khi đăng nhập – Hình 3

 

Hình 3

Bước 4: Người dùng đăng nhập vào mail đăng kí -> Hệ thống gửi đến môt Email xác thực tài khoản vừa đăng kí -> Người dùng nhấn vào link “Verify Email

Hình 4

Bước 5: Khi xác thực thành công sẽ màn hình thông báo hiển thị

 

Hình 5

Bước 6: Đăng kí thành công, người dùng quay trở lại màn hình đăng nhập vào hệ thống

 

Hình 6

Bước 7: Đăng nhập lần đầu tiên , người dùng cần nhập đầy đủ thông tin tài khoản và  chọn “Gói” tương ứng để trải nghiệm -> Sau khi nhập xong nhấn nút “Lưu”

Hình 7