Bước 1: Người dùng đăng nhập vào trang https://crmviet.net -> Nhấn vào nút  “Quên mật khẩu?

 

 

Bước 2: Nhập địa chỉ email cần lấy lại mật khẩu -> Nhấn vào nút “Tiếp tục”

 

 

Bước 3: “Mã xác thực” sẽ được gửi đến email, người dùng đăng nhập mail để lấy “Mã xác thực ”

Bước 4: Nhập “Mật khẩu mới” và “Mã xác thực”  -> Nhấn nút “Kết thúc”

 


Lưu ý: “Mật khẩu mới” phải là 8 kí tự trở nên và không có khoảng trắng. Ví dụ “12345678”

Bước 5: Sau khi nhấn nút “Kết thúc” , người dùng lấy lại mật khẩu thành công và quay trở lại màn hình đăng nhập

 

 

Bước 6: Nhập “Email” và “Mật khẩu mới” -> Nhấn nút “Đăng nhập” để sử dụng phần mềm CRMVIET