Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

1. Thêm khách hàng chung

Khách hàng có thể thêm vào nhóm khách hàng chung tự động hoặc chủ động:

  • Tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung: Cài đặt Thiết lập khách hàng chung, khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự động được chuyển vào nhóm khách hàng chung
  • Chủ động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung, người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > Tích chọn khách hàng cần thêm vào khách hàng chung > chọn biểu tượng (…) > Thêm khách hàng chung

– Bước 3: Lưu

2. Danh sách khách hàng chung

Để xem danh sách khách  hàng chung, tại màn hình danh sách khách hàng, người dùng chọn Khách hàng chung

Màn hình danh sách khách hàng chung hiển thị

3. Nhận khách hàng và chuyển sở hữu khách hàng chung

Tại màn hình danh sách khách hàng chung, để nhận khách hàng về hoặc chuyển chủ sở hữu khách hàng chung, người dùng thao tác như sau:

Tích chọn khách hàng > chọn Nhận khách hàng hoặc Chuyển chủ sở hữu

  • Nhận khách hàng: Chuyển thành chủ sở hữu chính là mình.
  • Chuyển chủ sở hữu : Chuyển chủ sở hữu cho người dùng khác hoặc phòng ban khác.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .