Khách hàng chung

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

1. Thiết lập tự động khách hàng chung

Để thiết lập tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung, anh/chị thao tác như sau:

 1. Chọn biểu tượng
 2. Chọn Danh mục – Khách hàng chung
 3. Chọn Thiết lập : Thiết lập các điều kiện để khách hàng tự động vào khách hàng chung
 4. Chọn Lưu để Lưu các thiết lập.

2. Các nút cài đặt trong thiết lập tự động:

 1. Reset : Thiết lập khách hàng chung chạy ngay lập tức trên phần mềm, thay vì phải đợi một khoảng thời gian sau thiết lập.
 2. Thiết lập: Thiết lập tự động cho việc thêm mới khách hàng vào nhóm khách hàng chung.
 3. Start: Cho phép Thiết lập tự động  chạy trong phần mềm.
 4. Stop: Tạm dừng thiết lập này trong phần mềm.

3. Tính năng thiết lập tự động khách hàng chung.

 • Điều kiện 1:  Khách hàng không có giao dịch sau khoảng thời gian tính từ giao dịch cuối cùng.-  Tính theo mốc Giao dịch có theo các tiêu chí Ngày giao dịch, Trạng thái giao dịch.-  Lựa chọn tập khách có hợp đồng hoặc không có hợp đồng.
 • Điều kiện 2: Khách hàng không có giao dịch sau khoảng ngày chuyển chủ sở hữu.-  Tính theo mốc  thời gian chuyển chủ  sở hữu.-  Lựa chọn tập khách có hợp đồng hoặc không có hợp đồng.
 • Điều kiện 3: Khách hàng không có hợp đồng bán ra sau khoảng thời gian.Tính theo mốc thời gian Chuyển sở hữu khách hàng, và tập khách hàng không có hợp đồng.

Chọn cả ba điều kiện Điều kiện 1, Điều kiện 2, Điều kiện 3 , khách hàng thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sẽ vào khách hàng chung.

4. Tính năng cho phép giới hạn nhận khách hàng chung.

Tính năng này cho phép các user khi vào danh sách khác hàng chung, nhận khách hàng với số lượng giới hạn trong ngày.

Để sử dụng tính năng này, anh/chị vui lòng thao tác như sau :

 1. Tích chọn “Giới hạn nhận khách hàng”
 2. Điền số khách hàng mà user được phép nhận về trong ngày

 

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .