Khách hàng chung

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng
Lưu ý: Các điều kiện thiết lập Khách hàng chung không liên quan đến nhau.

1. Thiết lập tự động khách hàng chung

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Khách hàng chung – Bước 2: Tại màn hình thiết lập khách hàng chung > chọn Thiết lập

– Bước 3: Thiết lập các điều kiện để khách hàng tự động vào khách hàng chung > Cập nhật

1.1. Khách hàng không có giao dịch sau khoảng thời gian tính từ giao dịch cuối cùng
  • Loại ngày: Tính theo loại ngày nào trong giao dịch cuối cùng (Ngày bắt đầu, Hạn hoàn thành, Ngày hoàn thành)
  • Trạng thái: Trạng thái của giao dịch cuối cùng
  • Sau số ngày: Sau bao nhiêu ngày tính từ giao dịch cuối cùng
  • Khách hàng có hợp đồng: Áp dụng cho những khách hàng có hợp đồng hay chưa có hợp đồng
1.2. Khách hàng không có giao dịch sau khoảng ngày chuyển chủ sở hữu
  • Tính từ thời điểm chuyển chủ sở hữu, sau bao nhiêu ngày nếu không phát sinh giao dịch sẽ chuyển vào khách hàng chung
  • Áp dụng cho những khách hàng có hợp đồng hay chưa có hợp đồng
1.3. Khách hàng không có hợp đồng bán ra sau khoảng thời gian
  • Sau bao nhiêu ngày, khách hàng không phát sinh hợp đồng bán ra (tính theo mốc thời gian chuyển chủ sở hữu) sẽ chuyển vào khách hàng chung
1.4. Giới hạn nhận khách hàng
  • Tính năng này cho phép các user khi vào danh sách khác hàng chung, nhận khách hàng với số lượng giới hạn trong ngày
  • Mỗi ngày user đó được nhận về bao nhiêu khách hàng

2. Các tác vụ trong thiết lập tự động

– Reset : Thiết lập khách hàng chung chạy ngay lập tức trên phần mềm, thay vì phải đợi một khoảng thời gian sau thiết lập – Thiết lập: Thiết lập tự động cho việc thêm mới khách hàng vào nhóm khách hàng chung – Start: Cho phép Thiết lập tự động  chạy trong phần mềm – Stop: Tạm dừng thiết lập này trong phần mềm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .