Áp dụng KPI cho nhân viên có thể đặt cho toàn bộ nhân viên, cho phòng ban hoặc cho từng nhân viên.

Các bước thực hiện đặt chỉ tiêu cho nhân viên như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng nhân viên.

  • Bước 2: Click vào button đặt chỉ tiêu cho toàn bộ nhân viên.

  • Bước 3: Giao diện thêm mới mở ra người dùng nhập và chọn đầy đủ thông tin.

Nếu người dùng muốn chọn đặt chỉ tiêu cho phòng ban thì bỏ tích tại ô chọn toàn bộ nhân viên.

  • Bước 4: Click vào button lưu.

Thông báo đặt chỉ tiêu thành công. Người dùng có thế click vào hành động chi tiêu để kiểm tra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.