Bước 1: Cài đặt -> chọn “nhân viên”

Bước 2: Chọn “Sửa” tại tài khoản nhân viên muốn gắn máy nhánh

Bước 3: Điền “số máy lẻ” và “pass máy lẻ” lấy từ trang thông tin tổng đài (https://acd.vht.com.vn/) => bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa thiết lập => Ra mục Khách hàng điền số để test gọi ra.

Thông tin máy nhánh lấy từ https://acd.vht.com.vn/