Loại nhà cung cấp là nơi phân loại các nhà cung cấp hàng hóa theo các đặc tính khác nhau phụ thuộc vào từng doanh nghiệp.

1. Thêm mới loại nhà cung cấp

Bước 1: Click icon  trên thanh menu, chọn Loại nhà cung cấp tại phần Danh mục

Hình 1

Bước 2: Tại màn Loại nhà cung cấp, chọn Thêm mới

Hình 2

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết và chọn Lưu

Hình 3

2. Sửa loại nhà cung cấp

Bước 1: Tại màn Loại nhà cung cấp, chọn Sửa tại bản ghi muốn thay đổi thông tin

Hình 4

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin cần thiết và chọn Cập nhật để lưu thay đổi

Hình 5

3. Xóa loại nhà cung cấp

Bước 1: Tại màn Sửa loại nhà cung cấp, chọn Xóa

Hình 6

Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Trở về để hủy hành động xóa.

Hình 7

Lưu ý: Loại nhà cung cấp được gắn liền với các nhà cung cấp trên hệ thống nên để xóa loại nhà cung cấp thì người dùng cần xóa các nhà cung cấp thuộc loại đó trước.

4. Tìm kiếm loại nhà cung cấp

Tại màn loại nhà cung cấp, người dùng nhập từ khóa theo mã loại nhà cung cấp hoặc theo tên loại để tìm kiếm.

Hình 8

5. Danh sách nhà cung cấp cùng loại

Tại màn Loại nhà cung cấp, chọn Chi tiết tại bản ghi loại nhà cung cấp cần xem

Hình 9

Trong chi tiết loại nhà cung cấp hiển thị danh sách toàn bộ những nhà cung cấp thuộc loại đó. Ở đây người dùng có thể thực hiện ngay các thao tác xem/sửa nhà cung cấp thuộc danh sách.

Hình 10

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.