Lọc nâng cao là tính năng giúp người dùng tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí liên quan đến giao dịch hoặc hợp đồng.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2 : Tại màn hình danh sách khách hàng > Tiêu chí lọc > chọn Lọc nâng cao

– Bước 3: Tại của sổ Lọc theo nhóm, người dùng bắt đầu thao tác Lọc

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Khách hàng (theo mã khách hàng hoặc tên khách hàng), Chủ sở hữu, Điện thoại, Email, Tiêu chí lọc: theo hợp đồng, theo giao dịch hoặc theo cơ hội, từ ngày, tới ngày (khoảng thời gian thỏa mãn tiêu chí lọc và trạng thái của tiêu chí)

  • Theo hợp đồng: người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có hợp đồng, có giá trị hợp đồng trong khoảng, có số lượng hợp đồng hoặc hàng hóa bán ra
  • Theo giao dịch: người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có giao dịch, đã có giao dịch hoặc số lượng giao dịch nhỏ hơn …
  • Theo cơ hội: người dùng có thể tìm kiếm khách hàng không có cơ hội, đã có cơ hội, số lượng cơ hội, hàng hóa

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.