Người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng hoặc tra cứu thông tin hàng hóa có trong đơn hàng do nhân viên là người tạo hoặc nhân viên là người giao hàng, hoặc đơn hàng được người khác chia sẻ, hoặc đơn hàng của cấp dưới

  • Tìm kiếm đơn hàng

Người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí sau: Mã đơn hàng, khách hàng (tên khách hàng ), người giao, trạng thái, từ ngày, đến ngày, ghi chú, hình thức thanh toán, người tạo.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, đơn hàng thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

  • Tra cứu đơn hàng

Người dùng tra cứu thông tin hàng hóa có trong đơn hàng theo các tiêu chí sau: Mã hàng, tên hàng, mã đơn hàng, khách hàng, từ ngày, đến ngày.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, hàng hóa thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.