• Lọc nâng cao

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Khách hàng ( theo mã khách hàng hoặc tên khách hàng ), Chủ sở hữu, Điện thoại, Email, Tiêu chí lọc: theo hợp đồng hoặc theo giao dịch, từ ngày, tới ngày ( khoảng thời gian thỏa mãn tiêu chí lọc và trạng thái của tiêu chí )

Tiêu chí lọc: theo hợp đồng  người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có hợp đồng, hoặc có giá trị hợp đồng trong khoảng, hoặc có số lượng hợp đồng

Tiêu chí lọc: theo giao dịch người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có giao dịch, đã có giao dịch hoặc số lượng giao dịch nhỏ hơn …

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.