Trong trường hợp có thay đổi dữ liệu trong hệ thống, người quản lý muốn theo dõi các thay đổi đó.

Lưu lại những thông tin bao gồm:

  • Tất cả các hành động: Thêm, thêm nhiều, sửa, sửa nhiều, xóa, xóa nhiều, nhập khẩu với module tương ứng
  • Tài khoản tác động lên hành động
  • Thời gian tác động
  • Các thông tin điều chỉnh