Mẫu email đó là một email mà người dùng đã soạn thảo sẵn để gửi cho khách hàng và nó có thể được chọn sử dụng nhiều lần. Việc tạo ra sẵn một mẫu email sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian rất nhiều trong việc gửi email cho nhiều khách hàng với cùng nội dung tại cùng một thời điểm.

Để tạo mẫu email người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

Marketing – Mẫu email – Thêm mới – Nhập tiêu đề mail – Nhập nội dung mail – Lưu.

Trong nội dung email người dùng có thể nhấn chọn các trường trộn khác nhau để phù hợp với nội dung email của mình:

  • Trường trộn “Tên khách hàng”: chỉ lấy được tên khách hàng khi người dùng sử dụng mail đó gửi cho khách hàng.
  • Trường trộn “Chức vụ”, “Tên liên hệ”: chỉ lấy ra được khi sử dụng mẫu email đó để gửi cho liên hệ của khách hàng .
  • Trường trộn “Tên NCC” : chỉ lấy được khi sử dụng mẫu email đó để gửi cho nhà cung cấp.
  • Trường trộn “Tên”, “Địa chỉ”, ” Sinh nhât” trong mục chọn trường mailchimp chỉ lấy ra được khi gửi mẫu email đó cho những khách hàng có sử dụng mailchimp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ