•  Thông tin cá nhân: Quản lý thông tin cá nhân của người dùng
  • ModuleQuản lý Email: Quản lý danh sách Email của người dùng, bao gồm chức năng thiết lập mail chính

B1. Đăng nhập hệ thống –> Kích chọn biểu tượng người dùng  

 

B2: Dropdown hiển thị –>  Chọn Thông tin người dùng –> Màn hình hiển thị giao diện Thông tin cá nhân như hình 1

 

 

Hình 1: Giao diện  quản lý thông tin cá nhân