Bao gồm 2 chức năng chính:

  • Sửa
  • Đổi mật khẩu

1.1. Sửa Thông tin người dùng                               

Từ Module Thông tin người dùng–> Kích chọn nút Sửa–> màn hình hiển thị giao diện như hình 1 –>Nhập các thông tin hợp lệ –> Kích chon Lưu để hoàn tất cập nhật thông tin người dùng, hoặc chọn “Hủy” để hủy bỏ thao tác sửa

       Lưu ý: Thông tin hợp lệ gồm

  • Cả 2 trường (Tên người dùng và trường SĐT) đều là trường bắt buộc, không được phép bỏ trống
  • Trường số điện thoai yêu cầu nhập đúng định dạng ( đó là các ký tự số, khoảng trắng, gạch trên -, dấu chấm)

Hình 1: Giao diện sửa thông tin cá nhân

 

1.2. Chức năng Đổi mật khẩu

Từ Module thông tin người dùng–> Kích nút Đổi mật khẩu–> Màn hình hiển thị giao diện như hình 2–> Nhập thông tin hợp lệ–> Kích chọn “Lưu” để thay đổi mật khẩu, hoặc kích chọn “Hủy” để hủy bỏ thao tác Đổi mật khẩu

 

Lưu ý: thông tin hợp lệ là:

  • Nhập đúng Mật khẩu cũ
  • Mật khẩu mới >= 8 ký tự, không chứa khoảng trắng
  • Xác nhận mật khẩu đúng với mật khẩu mới vừa nhập

Hình 2: Giao diện đổi mật khẩu