1. Thêm mới Email

a. Từ Module Danh sách Email –> Kích chọn Thêm Email –> Màn hình hiển thị giao diện như hình 1 –> Nhập Email hợp lệ –> Kích chọn “Lưu” để hoàn tất thêm Email, hoặc Hủy để hủy bỏ thao tác.

Hình 1: Giao diện Thêm Email

b. Sau khi Thêm mới Email thành công, giao diện hiển thị như hình 2–> kích chọn biểu tượngđể gửi Email xác nhận.

 

 

Hình 2

c. Người dùng Check mail để kiểm tra. Mail có dạng như hình 3–> Kích vào đường dẫn sẽ hiển thị trag thông báo verify successful

 

Hình 3

d. Giao diện trang danh sách Email: Mail vừa verify sẽ được chuyển trạng thái như hình 4

 

Hình 4

2. Đặt làm Mail chính (Make Primary email)

Mục đích: Sử dụng Email làm mail mặc định khi thực hiện thao tác gửi Mail. Mỗi tài khoản chỉ có 1 mail chính

Hướng dẫn sử dụng:

  • Từ Danh sách Email kích vào biểu tượng  tại mail muốn đặt làm mail chính, màn hình hiển thị popup như hình 5, kích nút “Lưu” để hoàn tát thao tác chuyển mail chính, hoặc kích chọn “Hủy” để hủy bỏ thao tác

 

 

Hình 5

3. Xóa Email

Xóa Email: Từ danh sách Email kích chọn nút  tại email muốn xóa, màn hình hiển thị popup như hình 6–>Kích chọn nút “Xóa” để hoàn tất xóa email khỏi danh sách hoặc kích chọn “Hủy” để hủy bỏ thao tác

 

Hình 6