Module cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp, đánh giá các cơ hội để cải thiện tỷ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập nhiều cơ hội vào một file excel nhập khẩu có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu vào phần mềm.

Để nhập khẩu cơ hội, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Nhập khẩu

Bước 3: Khi giao diện màn hình Nhập khẩu cơ hội hiện lên, người dùng nhấn nút Choose File để tải file nhập khẩu cơ hội từ máy tính lên

Nếu chưa có file mẫu nhập khẩu cơ hội, người dùng nhấn vào link Lấy mẫu nhập khẩu để tải file mẫu

Bước 4: Chọn các tiêu chí nhập khẩu

  • Trùng lặp dữ liệu:

– Chọn Bỏ qua: Nếu trùng Mã cơ hội, thông tin cơ hội sẽ không bị thay đổi.

– Chọn Ghi đè: Nếu trùng Mã cơ hội, thông tin cơ hội sẽ thay đổi, thông tin mới sẽ thay thế thông tin cũ.

  • Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu khách hàng chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa khách hàng này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu khách hàng chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa khách hàng này sẽ được nhập khẩu bình thường và khách hàng này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

  • Liên hệ không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu liên hệ chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa liên hệ này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu liên hệ chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa liên hệ này sẽ được nhập khẩu bình thường và liên hệ này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

  • Hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu hàng hóa chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa hàng hóa này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu hàng hóa chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa hàng hóa này sẽ được nhập khẩu bình thường và hàng hóa này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

Bước 5: Nhấn nút Nhập khẩu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ