Nhập khẩu giao dịch giúp người dùng có thể nhập cùng lúc một loạt giao dịch lên trên hệ thống dưới dạng file excle.

Các bước nhập khẩu nhau sau:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng.

Bước 2: Chọn Nhập khẩu

Bước 3: Click vào Lấy mẫu nhập khẩu để tải file mẫu xuống

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu nhập khẩu giao dịch.

 

 

Bước 5: Click vào Chọn tệp để thực hiện đưa mẫu giao dịch lên

Bước 6: Nhập khẩu giao dịch có Mã khách hàng trùng với Mã khách hàng có trong phần mềm.

  • Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi
  • Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin khách hàng sẽ thay đổi.
  • Chọn liên hệ thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng
  • Chọn liên hệ bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

Bước 7: Sau khi nhập đầy đủ thông tin và thực hiện đầy đủ yêu cầu click buton Nhập khẩu.

Sau đó tất cả dữ liệu trong file sẽ được tải lên hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.