Tìm kiếm giao dịch là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại tất cả các thông tin về giao dịch đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phụ trách, những giao dịch được chia sẻ và những giao dịch của nhân viên cấp dưới.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào module Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. Tại đây cho phép tìm kiếm giao dịch theo các tiêu chí:

  • Tên và Mã giao dịch
  • Người giao việc
  • Người phụ trách
  • Khách hàng
  • Loại giao dịch
  • Trạng thái
  • Mức ưu tiên
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày hoàn thành
  • Hạn hoàn thành

Lưu ý: Người dùng có thể sắp xếp lại danh sách giao dịch theo tiêu chí tăng hoặc giảm tại tiêu chí sắp xếp.

Bước 3: Click button Tìm kiếm.

Hiển thị thông tin cần tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.