Nhập khẩu tiềm năng, liên hệ, khách hàng, sản phẩm

Với tính năng nhập khẩu tiềm năng, liên hệ, khách hàng, sản phẩm thì người dùng có thể nhập nhiều dữ liệu lên phần mềm CRMVIET thông qua các tệp CSV, XLS, XLSX.

*Lưu ý: Mỗi lần nhập khẩu tối đa là 5000 dòng

1. Nhập khẩu tiềm năng

Bước 1: Tiềm năng -> Nhập khẩu 

 Bước 2: Hiển thị màn hình nhập khẩu -> Chọn file đính kèm -> Nhấn nút Tiếp

Lưu ý:

 • Định dạng file nhập khẩu là csv, xls và xlsx.
 • Dung lượng tối đa cho file nhập khẩu là 2M

Bước 3: Chọn hình thức nhập khẩu

Ở đây có ba hình thức nhập khẩu:

 • Tạo như bản ghi mới: Nhập khẩu tất cả các dữ liệu sẽ đươc nhập khẩu lên trên phần mềm

 

 

 • Bỏ qua nếu như tồn tại trường

Các dữ liệu đã có trên CRMVIET sẽ không được nhập lên phần mềm. Bạn có thể chọn để bỏ qua nếu trùng số điện thoại hoặc email.

Ví dụ: Trên CRMVIET đã có thông tin tiềm năng  có số điện thoại 01296260861 và đồng thời  trong file nhập khẩu cũng tôn tại một tiềm năng  có số điện thoại 01296260861 thì tiềm năng này sẽ không được nhập khẩu lên trên hệ thống nữa

 • Update nếu nhu tồn tại trường

Ví dụ:Trên CRMVIET đã có thông tin tiềm năng có số điện thoại 01296260861 và đồng thời  trong file nhập khẩu cũng tôn tại một tiềm năng có số điện thoại 01296260861 thì  toàn bộ thông tin tiềm năng này sẽ được thay đổi như trong file nhập khẩu

Bước 4: Chọn trường dữ liệu trên CRMVIET tương ứng với loại trường dữ liệu trên file nhập khẩu -> Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Trường ” Tên” là trường thông tin bắt buộc

2. Nhập khẩu khách hàng

Các bước để nhập khẩu khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Nhập khẩu

 Bước 2: Hiển thị màn hình nhập khẩu -> Chọn file đính kèm -> Nhấn nút Tiếp

Bước 3: Chọn hình thức nhập khẩu

Ở đây có ba hình thức nhập khẩu:

 • Tạo như bản ghi mới: Nhập khẩu tất cả các dữ liệu sẽ đươc nhập khẩu lên trên phần mềm

 

 

 • Bỏ qua nếu như tồn tại trường

 

 • Update nếu nhu tồn tại trường

Bước 4: Chọn trường dữ liệu trên CRMVIET tương ứng với loại trường dữ liệu trên file nhập khẩu -> Nhấn nút Lưu

3. Nhập khẩu liên hệ

Các bước để nhập khẩu liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Chọn liên hệ

Bước 2: Chọn nhập khẩu

Bước 3: Hiển thị màn hình nhập khẩu -> Chọn file đính kèm -> Nhấn nút Tiếp

Bước 4: Chọn hình thức nhập khẩu

Ở đây có ba hình thức nhập khẩu:

 • Tạo như bản ghi mới: Nhập khẩu tất cả các dữ liệu sẽ đươc nhập khẩu lên trên phần mềm

 

 

 • Bỏ qua nếu như tồn tại trường

 

 • Update nếu nhu tồn tại trường

Bước 5: Chọn trường dữ liệu trên CRMVIET tương ứng với loại trường dữ liệu trên file nhập khẩu -> Nhấn nút Lưu

4. Nhập khẩu sản phẩm

Bước 1: Nhấn biểu tượng  -> Chọn Sản phẩm

Bước 2: Chọn nhập khẩu

Bước 3: Hiển thị màn hình nhập khẩu -> Chọn file đính kèm -> Nhấn nút Tiếp

Bước 4: Chọn trường dữ liệu trên CRMVIET tương ứng với loại trường dữ liệu trên file nhập khẩu -> Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ