Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.

Để thêm mới nhân viên, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2:  Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Thêm mới – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình thêm mới nhân viên hiển thị, điền các trường bắt buộc (*): Tên đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, phòng ban và các trường khác – Hình 2

N hấn lưu để thêm mới nhân viên. Nhân viên được thêm mới sẽ được hiển thị trong danh sách nhân viên.

Nhấn trở về để không thêm mới nhân viên đó nữa.

Hình 2

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.