Module này có chức năng lưu trữ thông tin của hàng hóa và dịch vụ mà công ty đang kinh doanh.

Đăng nhập vào hệ thống Người dùng nhấn “Sản phẩm” trên thành công cụ -> Hiển thị ra danh sách Sản phẩm