Từ đơn hàng đã tạo, người dùng có thể sinh hợp đồng hoặc sinh phiếu xuất từ đơn hàng đã tạo. Để sinh hợp đồng hoặc phiếu xuất từ đơn hàng đã tạo, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn chọn đơn hàng muốn sinh hợp đồng

Bước 3: Nhấn nút Sinh hợp đồng hoặc Sinh phiếu xuất

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin muốn sửa và nhập các thông tin cần thiết rồi nhấn nút Lưu

  • Sinh hợp đồng:

  • Sinh phiếu xuất:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.