Đơn hàng là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin thời gian, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.

1. Thêm mới đơn hàng

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Click vào button Thêm mới

Bước 3: Chọn và nhập đầy đủ thông tin bắt buộc: khách hàng, hàng hóa, nhà liên hệ

Bước 4: Click button Lưu

Đơn hàng vừa thêm sẽ hiển thị trong dánh sách đơn hàng.

2. Sửa đơn hàng

Bước 1: Tại danh sách Đơn hàng > Chọn 1 đơn hàng bất kì tại mục mã đơn hàng

Bước 2: Click vào button Sửa

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin muốn sửa

Bước 4: Click button Cập nhật

Như vậy đơn hàng đã được sửa theo mong muốn người dùng.

3. Xóa đơn hàng

Bước 1: Tại Danh sách đơn hàng > Chọn 1 đơn hàng bất kì tại mục Mã đơn hàng

Bước 2: Click vào button Sửa

Bước 3: Click vào button Xóa

Bước 4: Nếu muốn xóa thì click Xóa, không muốn click Không

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.