Đơn hàng là những hàng hóa mà khách hàng yêu cầu đặt mà đơn vị kinh doanh có thể đáp ứng đủ số lượng hoặc không thể đáp ứng đủ số lượng. Hợp đồng là số hàng hóa đã thống nhất giữa 2 bên người mua hàng và bán hàng. Tính năng sinh hợp đồng từ đơn hàng giúp cho người dùng không cần tạo lại hợp đồng gắn với khách hàng có những hàng hóa giống với đơn hàng, khi nhấn vào sinh hợp đồng trong chi tiết đơn hàng, màn hình thêm mới hợp đồng với những hàng hóa giống hệt đơn hàng sẽ được hiển thị. Người dùng có thể sửa số lượng, thêm, xóa hàng hóa, chọn lại khách hàng.

  • Sinh hợp đồng từ đơn hàng

Bán hàng – Đơn hàng – Nhấn vào mã đơn hàng, màn hình thông tin đơn hàng hiển thị – Nhấn sinh hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.