Sửa cài đặt tự động : Đây là 1 tính năng của module cài đặt tự động, cho phép người dùng cập nhật lại nội dung sms/email/thông báo/evoice hoặc điều kiện của hành động/sự kiện sau khi đã lưu lại thiết lập lúc thêm mới cài đặt.

Các bước thực hiện:

Marketing -> Cài đặt tự động -> Nhấn vào “Sửa” trong cột hành động -> Cập nhật lại điều kiện/hoặc nội dung sms/email/thông báo/evoice -> Thêm hành động thực hiện gửi sms/email/thông báo/evoice (nếu cần) -> Nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.