Biểu đồ thanh toán nhân viên là biểu đồ được hiển thị ở màn hình trang chủ, tại biểu đồ này người dùng có thể thấy được tổng doanh thu hoặc thanh toán từ những hợp đồng có tính toán công nợ của mỗi nhân viên, theo các mốc thời gian 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày trở về trước hoặc tính trong tháng hiện tại.

Người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị biểu đồ thanh toán nhân viên theo doanh thu hoặc theo thanh toán.

  • Biểu đồ thanh toán được tính trên thanh toán đã xác nhận của hợp đồng bán ra của nhân viên trong khoảng thời gian được chọn. Thanh toán hợp đồng có thể bằng phiếu thu hoặc chuyển khoản.

  • Biểu đồ doanh thu được tính trên doanh thu hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của nhân viên trong khoảng thời gian được chọn.

 

Để tùy chỉnh thời gian hiển thị biểu đồ, người dùng bấm vào Select box   => chọn thời gian mong muốn => biểu đồ hiển thị:

Để xem thêm biểu đồ thanh toán hoặc doanh thu của các nhân viên khác, người dùng bấm chọn Next, trở lại bấm chọn Previous.