Thêm mới cài đặt tự động: Là bước thiết lập tự động gửi email/sms/thông báo/evoice cho các hành động, sự kiện tới khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng, nhân viên, chủ sở hữu khách hàng, hợp đồng hoặc cho toàn thể nhân viên trong một phòng ban.

Cách thực hiện:

Marketing -> Cài đặt tự động -> Thêm mới -> Nhập tên cài đặt tự động -> Chọn hành động/sự kiện/thời gian -> Chọn thêm điều kiện (nếu cần) -> Chọn thời gian gửi(nếu chọn gửi theo thời gian hoặc sự kiện) -> Chọn gửi sms/email/thông báo/evoice -> Thiết lập thời gian gửi sau bao lâu, có gửi theo chu kì hay không(nếu có thì thiết lập chu kì) -> Chọn đối tượng người gửi/người nhận -> Nhập nội dung sms/email/thông báo/evoice  và nhấn vào  để lấy trường trộn đưa vào nội dung -> Nhấn nút “Lưu”.

Chú ý: Khi thiết lập điều kiện, nếu người dùng nhấn thiết lập nhiều điều kiện khác nhau thì khi đó hành động/sự kiện phải thỏa mãn tất cả những điều kiện đó thì thiết lập cài đặt tự động mới được thực hiện.

Khi chọn gửi theo chu kì, nếu người dùng nhập ví dụ :10 ngày trong 50 ngày, có nghĩa sau 10 ngày thì thiết lập đó sẽ lại thực hiện lại 1 lần cho đến khi đủ 50 ngày thì dừng lại, và chỉ cần lần gửi đầu tiên hành động/sự kiện thỏa mãn thiết lập tự động thì sau ngày đó nếu có thay đổi thì 10 ngày sau thiết lập cài đặt tự động vẫn cứ được thực hiện theo như lần đầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.