Khi cần xuất hàng từ các kho, người dùng sử dụng tính năng trong phiếu xuất để lưu giữ thông tin xuất hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng xuất, thông tin kho. Để thêm mới, sửa thông tin và xóa dữ liệu phiếu xuất, người dùng thực hiện các thao tác sau:

1. Thêm mới phiếu xuất

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó, Ngày xuất hàng, Khách hàng, Số phiếu là bắt buộc nhập.

Khi xuất hàng hóa, có 3 lựa chọn để chọn bên xuất hàng hóa:

  • Khách hàng

  • Hợp đồng

  • Thêm mới khách hàng

Bước 4: Chọn hàng hóa cho phiếu xuất bằng cách tìm kiếm và chọn hàng hóa

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Khi thêm mới phiếu xuất, người dùng cần chọn trạng thái phiếu: Chưa xác nhận, Đã xác nhận. Khi chọn trạng thái Đã xác nhận tức là hàng hóa đã thực sự được xuất khỏi kho.

2. Sửa phiếu xuất

Bước 1: Tại màn hình chính của module Phiếu xuất, người dùng nhấn chọn phiếu xuất muốn sửa

Bước 2: Nhấn nút Sửa

Bước 3: Thay đổi các thông tin muốn sửa và nhấn nút Cập nhật

 

3. Xóa phiếu xuất

Bước 1: Vào module Phiếu xuất (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 2: Chọn phiếu xuất muốn xóa (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 3: Nhấn nút Sửa (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.