Báo giá là một bản chào giá cố định mà bạn không thể thay đổi khi khách hàng đã chấp nhận, kể cả trong trường hợp bạn làm nhiều việc hơn dự kiến. Trong trường hợp không chắc chắn về khối lượng công việc, bạn nên chuyển cho khách hàng một bản giá ước tính. Cũng nên chỉ rõ trong báo giá những công việc đã bao gồm trong mức giá đó và những công việc làm thêm ngoài phạm vi sẽ phải thanh toán thêm tiền.

1. Thêm mới báo giá

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh, người dùng nhấn chọn Báo giá

Bước 2: Tại màn hình chính của Báo giá, người dùng nhấn button Thêm mới  để thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin của Báo giá, Khách hàng và Người liên hệ (nếu có)

Bước 4: Chọn hàng hóa

+ Chọn hàng hóa có sẵn trong danh mục:

Tại phần dưới của cửa sổ Thêm mới Báo giá, người dùng điền thông tin hàng hóa cần báo giá tại ô tìm kiếm, phần mềm sẽ tự động hiển thị những hàng hóa phù hợp với từ khóa, người dùng tìm đúng hàng hóa cần dùng và nhấn vào hàng hóa cần chọn

+ Thêm mới hàng hóa ngay tại báo giá

Tại phần dưới của cửa sổ Thêm mới Báo giá, người dùng chọn button Hàng hóa để mở cửa sổ Thêm mới hàng hóa. Tại cửa sổ thêm mới hàng hóa, người dùng điền thông tin hàng hóa cần thêm, sau đó nhấn Lưu để hàng hóa được thêm vào báo giá

+ Thêm mới hàng hóa bằng nhập khẩu

Tại phần dưới của cửa sổ Thêm mới Báo giá, người dùng chọn button Nhập khẩu để mở cửa sổ Nhập khẩu hàng hóa. Tại cửa sổ Nhập khẩu hàng hóa, người dùng nhấn Chọn tệp để tải tệp cần nhập khẩu.

Có 2 lựa chọn là Bỏ qua và Ghi đè

Bỏ qua: khi bản ghi tải lên có thông tin trùng với bản ghi đã có, hệ thống sẽ tự động không nhập bản ghi trùng nhau 

Ghi đè : khi bản ghi tải lên có thông tin trùng với bản ghi đã có, hệ thống sẽ tự động ghi đè dữ liệu bản ghi nhập lên lên bản ghi đã có 

Sau đó người dùng nhấn Nhập khẩu để tải tệp đã chọn lên

Bước 5: Nhấn Lưu để lưu lại báo giá vừa thêm

2. Sửa báo giá

Bước 1: Tại màn hình Báo giá, người dùng nhấn vào tên của báo giá cần sửa. Màn hình Chi tiết báo giá hiện lên, người dùng nhấn nút Sửa

Bước 2: Tại màn hình Sửa báo giá, người dùng điền các thông tin cần chỉnh sửa, sau đó nhấn Cập nhật để lưu thao tác chỉnh sửa

3. Xóa Báo giá

Bước 1: Tại màn hình Báo giá, người dùng nhấn vào tên của báo giá cần sửa. Sau đó tại màn hình Thông tin báo giá nhấn  Sửa

Bước 2: Tại màn hình Sửa Báo giá, người dùng nhấn Xóa

Bước 3: Tại cửa sổ xác nhận người dùng chọn để xác nhận xóa bản ghi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.