Khi gửi Sms, ngoài việc nhập thủ công nội dung Sms, để tiết kiệm thời gian, người dùng còn có thể chọn mẫu Sms có sẵn.

1. Thêm mới mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu sms > Thêm mới

– Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung mẫu sms > Lưu

Người dùng có thể sử dụng các trường trộn, khi gửi sẽ tự động lấy được dữ liệu trong phần mềm, mà không cần điền chính xác cụ thể một đối tượng, ví dụ:  Nhập nội dung là {ten_khach_hang}, khi gửi cho khách hàng nào thì sẽ tự động được điền tên của khách hàng đó

2. Sửa mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Chọn vào chi tiết mẫu sms muốn sửa

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết mẫu sms > Sửa

– Bước 4: Thay đổi các thông tin cần thiết > Cập nhật

3. Xóa mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Chọn vào chi tiết mẫu sms muốn xóa

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết mẫu sms > Sửa

– Bước 4: Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa mẫu sms hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.